Osobní údaje

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služeb seznamky randino.cz uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služeb seznamky randino.cz (zejména adresné a popisné údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby seznamky randino.cz, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům serveru budou zobrazovány údaje o jeho přezdívce, věku, lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím profilu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci služeb seznamky randino.cz předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci seznamky randino.cz.

V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích o přijatých zprávách, aktivitě účtu uživatele, a to na uživatelem poskytnutou e-mailovou adresu. Souhlas se zasíláním těchto informací lze kdykoli odvolat.

Pokud uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

Podmínky pro registraci uživatelů

Seznamka randino.cz je určena výhradně osobám 18 let a starším. Všechny údaje zadávané při registraci a vyplnění profilu musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit přímo přes webové rozhraní seznamky. Na registraci není právní nárok a provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský účet kdykoliv bez předchozího upozornění a uvedení důvodu.

Uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na jeho uživatelském účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.

Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel může zasílat formou e-mailu informace o novinkách, které souvisí se seznamkou.

Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.

Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením své registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním odkazem pro ověření schopnosti disponovat e-mailovou schránkou uvedenou při registraci uživatelského účtu.

Zaregistrováním uživatel vyslovuje souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se způsobem zpracováním osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.